Projekty unijne

image-2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

fieldstone-logo-transparent-small
PROW-2014-2020-logo-kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Uruchomienie handlu hurtowego roślin z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Uruchomienie nowej działalności polegającej na przygotowaniu do sprzedaży i konfekcjonowaniu owoców w nowo budowanym zakładzie wyposażonym w urządzenia przeciwdziałające zmianom klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Materiał opracowany przez Fieldstone Investments II Sp. z o.o.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

„PROW na lata 2014-2020-Działanie 16 Współpraca”

 

 

Tytuł operacji:AAAA

 

„Innowacyjna technologia produkcji sadzonek roślin jagodowych typu plug plant i long cane o wysokim współczynniku produktywności na przykładzie maliny i jeżyny bez kolcowej”

 

 

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji

 

PRODUKCJA ROŚLINNA I OGRODNICTWO

 

 

Okres realizacji operacji

 

04.03-2021 – 31.12.2022

 

 

Źródła finansowania operacji

 

Ze środków finansowych własnych partnerów projektu.
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020/ Działanie 16 Współpraca

 

Przyznana pomoc na realizację operacji – 3 332 014,00 zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące czternaście 00/100):

 

 

„PROW na lata 2014-2020-Działanie 16 Współpraca”

Tytuł operacji:

„Innowacyjna technologia produkcji sadzonek roślin jagodowych typu plug plant i long cane o wysokim współczynniku produktywności na przykładzie maliny i jeżyny bez kolcowej”

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji

PRODUKCJA ROŚLINNA I OGRODNICTWO

Okres realizacji operacji

04.03-2021 – 31.12.2022

Źródła finansowania operacji

 • Ze środków finansowych własnych partnerów projektu.
 • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020/ Działanie 16 Współpraca

Przyznana pomoc na realizację operacji – 3 332 014,00 zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące czternaście 00/100):

Ze środków EFRROW w wysokości 2 120 160,50 zł (słownie złotych:  dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt 50/100), co stanowi 63,63 % przyznanej pomocy na realizację operacji,

Z krajowych środków publicznych, w wysokości 1 211 835,50 zł ( słownie złotych: jeden milion dwieście jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy 50/100)   co stanowi 36,37% przyznanej pomocy na realizację operacji.

Wskazanie obszaru na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji

 • KRAJ: POLSKA
 • PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: 2014PL06RDNP001 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

GŁÓWNA LOKALIZACJA REALIZACJI OPERACJI (NUTS3):

 • KOD: PL712 ŁÓDZKI

Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów

Celem głównym operacji jest wdrożenie nowej technologii produkcji sadzonek maliny i jeżyny typu plug plant i long cane z wykorzystaniem podłoży ograniczających straty wody i dodatkami stymulującymi wzrost i ukorzenianie przy jednoczesnym zabezpieczeniu uprawy przed patogenami co wpływa na ograniczenie negatywnych skutków stresu oksydacyjnego. W wyniku wdrożenia nastąpią jakościowe i ilościowe zmiany w efekcie uzyskania większej ilości przyjęć sadzonek o lepszym wigorze i produktywności, zapewniającym przyśpieszenie i stabilność plonowania. Dodatkowo ograniczone zostanie zużycie wody oraz pestycydów. Cel główny operacji uzyskany zostanie w efekcie osiągnięcia następujących szczegółowych celów; A. Opracowanie i wdrożenie efektywnych technologii oszczędnego gospodarowania wodą poprzez zastosowanie biodegradowalnych pojemników z hydrożelem lub dendromerami w podłożu. B. Opracowanie i wdrożenie technologii przyśpieszającej ukorzenianie sadzonek i wytwarzania pąków poprzez zastosowanie optymalnego nawożenia mineralnego/organicznego. C. Opracowanie i wdrożenie technologii ochrony z wykorzystaniem biopreparatów ograniczających rozwój fitopatogenów w podłożu i na roślinach. D. Opracowanie innowacyjnego systemu mapowania pąków sadzonek na całej długości pędu, który pozwoli na określenie jakości kwiatów na bardzo wczesnym etapie produkcji co pozytywnie wpłynie na cały proces uprawy i pozwoli dobrać optymalne dawki nawożenia i wody dostosowane do potrzeb danych roślin oraz pozwoli precyzyjnie określić plonowanie. W punkcie tym wskazano rozwinięcie określenia celu głównego (nadrzędnego) poprzez wskazanie celów szczegółowych (bezpośrednich).                                                                                         The main goal of the operation is to implement a new technology for the production of raspberry and blackberry plug plant and long cane seedlings with the use of substrates limiting water loss and additives stimulating growth and rooting while protecting the crop against pathogens, which reduces the negative effects of oxidative stress. As a result of the implementation, qualitative and quantitative changes will occur as a result of obtaining a greater number of seedlings with better vigor and productivity, ensuring faster and stable yields. Additionally, the use of water and pesticides will be limited. The main objective of the operation will be achieved as a result of achieving the following specific objectives; A. Development and implementation of effective water saving technologies through the use of biodegradable containers with a hydrogel or dendrimers in the substrate. B. Development and implementation of technology accelerating the rooting of cuttings and the production of buds through the use of optimal mineral / organic fertilization. C. Development and implementation of protection technologies using biopreparations limiting the development of phytopathogens in the substrate and on plants. D. Development of an innovative system for mapping seedlings buds along the entire length of the shoot, which will allow to determine the quality of flowers at a very early stage of production, which will positively affect the entire cultivation process and will allow you to select optimal fertilization and water doses adjusted to the needs of the plants and allow you to precisely determine the yield. This point shows the development of the definition of the main (superior) goal by indicating specific (immediate) goals.

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata

Bardzo ważnym elementem w żywieniu człowieka są owoce dlatego wzrost ich produkcji będzie miał kluczowe znaczenie w programie zdrowego żywienia. Wśród gatunków roślin sadowniczych szczególne właściwości smakowe, odżywcze i prozdrowotne mają maliny i jeżyny. Ze względu na poziom opłacalności produkcji największe znaczenie dla gospodarki ma uprawa maliny deserowej. Rozwój tej produkcji uzależniony jest min. od dostępności dobrej jakości, zdrowego materiału nasadzeniowego. Dlatego podejmujemy tu działania nad doskonaleniem wszystkich etapów technologii produkcji sadzonek typu plug plant i długopędowych sadzonek maliny (long cane) które są przeznaczone do uprawy pod osłonami. Wszystkie rośliny są bardzo narażone na wystąpienie różnego rodzaju stresów a szczególnie wrażliwe są na etapie ukorzeniania np. brak lub mała liczba korzeni wpływa na zahamowanie transportu wody i składników pokarmowych. Jednym z efektów działania stresu oksydacyjnego u roślin są reaktywne formy tlenu. Często wystąpienie stresu warunkuje uruchomienie mechanizmów obronnych roślinny jak. np. zamykanie aparatów szparkowych ale w przypadku nadprodukcji reaktywnych form tlenu dochodzi do uszkodzeń elementów komórek i biomolekuł. Jeszcze poważniejsze problemy pojawiają się wtedy, kiedy reagują z kwasami nukleinowymi powodując uszkodzenia DNA i problemy z rozmnażaniem się roślin. Opracowanie innowacyjnej technologii ma za zadanie ograniczyć negatywne skutki stresu oksydacyjnego a jednocześnie zwiększyć procent przyjęć i jakość sadzonek maliny i jeżyny.                                    Fruit is a very important element in human nutrition, therefore the increase in their production will be of key importance in a healthy eating program. Among the species of fruit plants, raspberries and blackberries have special taste, nutritional and health-promoting properties. Due to the profitability of production, the cultivation of dessert raspberries is of greatest importance for the economy. The development of this production depends, among others, on on the availability of good-quality, healthy planting material. Therefore, we are taking steps to improve all stages of the production technology of plug plant seedlings and long cane seedlings, which are intended for cultivation under cover. All plants are very exposed to various types of stress and are particularly sensitive at the rooting stage, e.g. the lack or a small number of roots inhibits the transport of water and nutrients. One of the effects of oxidative stress in plants is reactive oxygen species. Often, the occurrence of stress determines the activation of plant-like defense mechanisms. for example, closing the stomata, but in the case of overproduction of reactive oxygen species, cell elements and biomolecules are damaged. Even more serious problems arise when they react with nucleic acids, causing DNA damage and problems with plant reproduction. The development of an innovative technology is to reduce the negative effects of oxidative stress and at the same time increase the percentage of admissions and the quality of raspberry and blackberry seedlings.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ DOTYCZĄCEJ OPERACJI

www.fieldstone.pl

Sprawozdanie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

14 grudnia 2022 roku Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bartoszewicach zorganizował konferencję podsumowującą operację „Innowacyjna technologia produkcji sadzonek roślin jagodowych typu plug plant i long cane o wysokim współczynniku produktywności na przykładzie maliny i jeżyny bezkolcowej”.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, była realizowana w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W konferencji wzięli udział partnerzy operacji, przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem a także doradcy oraz rolnicy zainteresowani tematyką innowacji w technologii produkcji sadzonek jagodowych.

Operacja zrealizowana została przez konsorcjum:

Miejsce realizacji operacji:
Województwo: łódzkie
Powiat: radomszczański
Gmina: Kamieńsk/Dobryszyce
Miejscowość: Koźniewice/Borowa

Główny cel:

Opracowano oraz wdrożono w działalności Grupy Operacyjnej innowacyjną technologie produkcji sadzonek typu plug plant i long cane. Przeprowadzone proce badawczo-wdrożeniowe dotyczyły  produkcji sadzonek odmian maliny i jeżyny bezkolcowej, które charakteryzują się wysokim współczynnikiem produktywności i zdrowotności. Zaproponowane rozwiązania technologiczne obejmowały system uprawy bezglebowej z użyciem podłoży ograniczających w znaczny sposób zapotrzebowanie na wodę poprzez ograniczenie jej strat. Opracowane rozwiązania są kompleksowe obejmujące również dodatki stymulującymi ukorzenianie roślin oraz stabilny, wyrównany wzrost sadzonek. Opracowana technologia zawiera rozwiązania zabezpieczające uprawy przed patogenami pochodzenia grzybowego oraz ograniczono negatywne skutków stresu oksydacyjnego. Ponadto opracowano innowacyjną metodę analizy wyników mapowania pąków kwiatowych na różnych etapach produkcji, przy wykorzystaniu techniki RTG co pozwala prognozować o przyszłej produktywności sadzonek. Przerodzone analizy pozwolił na szybką i dokładną klasyfikację jakości materiału szkółkarskiego.

Główne korzyści:

Udoskonalenie technologii produkcji materiału szkółkarskiego plug plant i long cane maliny i jeżyny w warunkach typowej zmienności pogodowej w Polsce, w systemie bezglebowym, w uprawie intensywnej i ekologicznej jest niezwykle ważnym osiągnieciem. Pozwala zmniejszyć konieczność importu materiału szkółkarskiego z zagranicy. Uzyskane wyniki wskazują jednak na konieczność kontynuowania prac badawczych w celu zoptymalizowania rozwiązań technologicznych. Dalsze prace nad optymalizacją technologii produkcji sadzonek umożliwi opracowana metoda analizy wyników mapowania pąków kwiatowych, co równocześnie pozwoli na wyceny materiału szkółkarskiego w oparciu o potencjalną produktywność sadzonek.  

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

p>

Ze środków EFRROW w wysokości 2 120 160,50 zł (słownie złotych:  dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt 50/100), co stanowi 63,63 % przyznanej pomocy na realizację operacji,

 

 

Z krajowych środków publicznych, w wysokości 1 211 835,50 zł ( słownie złotych: jeden milion dwieście jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy 50/100)   co stanowi 36,37% przyznanej pomocy na realizację operacji.

 

 

Wskazanie obszaru na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji

 

KRAJ: POLSKA
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: 2014PL06RDNP001 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

 

GŁÓWNA LOKALIZACJA REALIZACJI OPERACJI (NUTS3):

 

KOD: PL712 ŁÓDZKI

 

Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów

 

Celem głównym operacji jest wdrożenie nowej technologii produkcji sadzonek maliny i jeżyny typu plug plant i long cane z wykorzystaniem podłoży ograniczających straty wody i dodatkami stymulującymi wzrost i ukorzenianie przy jednoczesnym zabezpieczeniu uprawy przed patogenami co wpływa na ograniczenie negatywnych skutków stresu oksydacyjnego. W wyniku wdrożenia nastąpią jakościowe i ilościowe zmiany w efekcie uzyskania większej ilości przyjęć sadzonek o lepszym wigorze i produktywności, zapewniającym przyśpieszenie i stabilność plonowania. Dodatkowo ograniczone zostanie zużycie wody oraz pestycydów. Cel główny operacji uzyskany zostanie w efekcie osiągnięcia następujących szczegółowych celów; A. Opracowanie i wdrożenie efektywnych technologii oszczędnego gospodarowania wodą poprzez zastosowanie biodegradowalnych pojemników z hydrożelem lub dendromerami w podłożu. B. Opracowanie i wdrożenie technologii przyśpieszającej ukorzenianie sadzonek i wytwarzania pąków poprzez zastosowanie optymalnego nawożenia mineralnego/organicznego. C. Opracowanie i wdrożenie technologii ochrony z wykorzystaniem biopreparatów ograniczających rozwój fitopatogenów w podłożu i na roślinach. D. Opracowanie innowacyjnego systemu mapowania pąków sadzonek na całej długości pędu, który pozwoli na określenie jakości kwiatów na bardzo wczesnym etapie produkcji co pozytywnie wpłynie na cały proces uprawy i pozwoli dobrać optymalne dawki nawożenia i wody dostosowane do potrzeb danych roślin oraz pozwoli precyzyjnie określić plonowanie. W punkcie tym wskazano rozwinięcie określenia celu głównego (nadrzędnego) poprzez wskazanie celów szczegółowych (bezpośrednich).                                                                                         The main goal of the operation is to implement a new technology for the production of raspberry and blackberry plug plant and long cane seedlings with the use of substrates limiting water loss and additives stimulating growth and rooting while protecting the crop against pathogens, which reduces the negative effects of oxidative stress. As a result of the implementation, qualitative and quantitative changes will occur as a result of obtaining a greater number of seedlings with better vigor and productivity, ensuring faster and stable yields. Additionally, the use of water and pesticides will be limited. The main objective of the operation will be achieved as a result of achieving the following specific objectives; A. Development and implementation of effective water saving technologies through the use of biodegradable containers with a hydrogel or dendrimers in the substrate. B. Development and implementation of technology accelerating the rooting of cuttings and the production of buds through the use of optimal mineral / organic fertilization. C. Development and implementation of protection technologies using biopreparations limiting the development of phytopathogens in the substrate and on plants. D. Development of an innovative system for mapping seedlings buds along the entire length of the shoot, which will allow to determine the quality of flowers at a very early stage of production, which will positively affect the entire cultivation process and will allow you to select optimal fertilization and water doses adjusted to the needs of the plants and allow you to precisely determine the yield. This point shows the development of the definition of the main (superior) goal by indicating specific (immediate) goals.

 

 

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata

 

Bardzo ważnym elementem w żywieniu człowieka są owoce dlatego wzrost ich produkcji będzie miał kluczowe znaczenie w programie zdrowego żywienia. Wśród gatunków roślin sadowniczych szczególne właściwości smakowe, odżywcze i prozdrowotne mają maliny i jeżyny. Ze względu na poziom opłacalności produkcji największe znaczenie dla gospodarki ma uprawa maliny deserowej. Rozwój tej produkcji uzależniony jest min. od dostępności dobrej jakości, zdrowego materiału nasadzeniowego. Dlatego podejmujemy tu działania nad doskonaleniem wszystkich etapów technologii produkcji sadzonek typu plug plant i długopędowych sadzonek maliny (long cane) które są przeznaczone do uprawy pod osłonami. Wszystkie rośliny są bardzo narażone na wystąpienie różnego rodzaju stresów a szczególnie wrażliwe są na etapie ukorzeniania np. brak lub mała liczba korzeni wpływa na zahamowanie transportu wody i składników pokarmowych. Jednym z efektów działania stresu oksydacyjnego u roślin są reaktywne formy tlenu. Często wystąpienie stresu warunkuje uruchomienie mechanizmów obronnych roślinny jak. np. zamykanie aparatów szparkowych ale w przypadku nadprodukcji reaktywnych form tlenu dochodzi do uszkodzeń elementów komórek i biomolekuł. Jeszcze poważniejsze problemy pojawiają się wtedy, kiedy reagują z kwasami nukleinowymi powodując uszkodzenia DNA i problemy z rozmnażaniem się roślin. Opracowanie innowacyjnej technologii ma za zadanie ograniczyć negatywne skutki stresu oksydacyjnego a jednocześnie zwiększyć procent przyjęć i jakość sadzonek maliny i jeżyny.                                    Fruit is a very important element in human nutrition, therefore the increase in their production will be of key importance in a healthy eating program. Among the species of fruit plants, raspberries and blackberries have special taste, nutritional and health-promoting properties. Due to the profitability of production, the cultivation of dessert raspberries is of greatest importance for the economy. The development of this production depends, among others, on on the availability of good-quality, healthy planting material. Therefore, we are taking steps to improve all stages of the production technology of plug plant seedlings and long cane seedlings, which are intended for cultivation under cover. All plants are very exposed to various types of stress and are particularly sensitive at the rooting stage, e.g. the lack or a small number of roots inhibits the transport of water and nutrients. One of the effects of oxidative stress in plants is reactive oxygen species. Often, the occurrence of stress determines the activation of plant-like defense mechanisms. for example, closing the stomata, but in the case of overproduction of reactive oxygen species, cell elements and biomolecules are damaged. Even more serious problems arise when they react with nucleic acids, causing DNA damage and problems with plant reproduction. The development of an innovative technology is to reduce the negative effects of oxidative stress and at the same time increase the percentage of admissions and the quality of raspberry and blackberry seedlings.

 

 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ DOTYCZĄCEJ OPERACJI

 

www.fieldstone.pl

 

 

 

 

Sprawozdanie

 

 

 

14 grudnia 2022 roku Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bartoszewicach zorganizował konferencję podsumowującą operację „Innowacyjna technologia produkcji sadzonek roślin jagodowych typu plug plant i long cane o wysokim współczynniku produktywności na przykładzie maliny i jeżyny bezkolcowej”.

 

 

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, była realizowana w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

 

W konferencji wzięli udział partnerzy operacji, przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem a także doradcy oraz rolnicy zainteresowani tematyką innowacji w technologii produkcji sadzonek jagodowych.

 

 

Operacja zrealizowana została przez konsorcjum:

 

 

 

 

Miejsce realizacji operacji:
Województwo: łódzkie
Powiat: radomszczański
Gmina: Kamieńsk/Dobryszyce
Miejscowość: Koźniewice/Borowa

 

 

Główny cel:

 

 

Opracowano oraz wdrożono w działalności Grupy Operacyjnej innowacyjną technologie produkcji sadzonek typu plug plant i long cane. Przeprowadzone proce badawczo-wdrożeniowe dotyczyły  produkcji sadzonek odmian maliny i jeżyny bezkolcowej, które charakteryzują się wysokim współczynnikiem produktywności i zdrowotności. Zaproponowane rozwiązania technologiczne obejmowały system uprawy bezglebowej z użyciem podłoży ograniczających w znaczny sposób zapotrzebowanie na wodę poprzez ograniczenie jej strat. Opracowane rozwiązania są kompleksowe obejmujące również dodatki stymulującymi ukorzenianie roślin oraz stabilny, wyrównany wzrost sadzonek. Opracowana technologia zawiera rozwiązania zabezpieczające uprawy przed patogenami pochodzenia grzybowego oraz ograniczono negatywne skutków stresu oksydacyjnego. Ponadto opracowano innowacyjną metodę analizy wyników mapowania pąków kwiatowych na różnych etapach produkcji, przy wykorzystaniu techniki RTG co pozwala prognozować o przyszłej produktywności sadzonek. Przerodzone analizy pozwolił na szybką i dokładną klasyfikację jakości materiału szkółkarskiego.

 

 

Główne korzyści:

 

 

Udoskonalenie technologii produkcji materiału szkółkarskiego plug plant i long cane maliny i jeżyny w warunkach typowej zmienności pogodowej w Polsce, w systemie bezglebowym, w uprawie intensywnej i ekologicznej jest niezwykle ważnym osiągnieciem. Pozwala zmniejszyć konieczność importu materiału szkółkarskiego z zagranicy. Uzyskane wyniki wskazują jednak na konieczność kontynuowania prac badawczych w celu zoptymalizowania rozwiązań technologicznych. Dalsze prace nad optymalizacją technologii produkcji sadzonek umożliwi opracowana metoda analizy wyników mapowania pąków kwiatowych, co równocześnie pozwoli na wyceny materiału szkółkarskiego w oparciu o potencjalną produktywność sadzonek.  

 

 

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego

 

 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

 

 

Tytuł operacji:

„Innowacyjna technologia produkcji owoców jagodowych na przykładzie maliny o podwyższonej zawartości związków bioaktywnych  oraz zwiększonej wartości handlowej.”

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji

PRODUKCJA ROŚLINNA I OGRODNICTWO

Okres realizacji operacji

18.02.2021 – 31.12.2022

Źródła finansowania operacji

 • Ze środków finansowych własnych partnerów projektu.
 • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020/ Działanie 16 Współpraca

Przyznana pomoc na realizację operacji – 3 039 102,00 zł (słownie złotych: trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwa):

Ze środków EFRROW w wysokości 1 933 780,60 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 60/100), co stanowi 63,63 % przyznanej pomocy na realizację operacji,

Z krajowych środków publicznych, w wysokości 1 105 321,40 zł ( słownie złotych: jeden milion sto pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 40/100)   co stanowi 36,37% przyznanej pomocy na realizację operacji.

Wskazanie obszaru na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji

 • KRAJ: POLSKA
 • PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: 2014PL06RDNP001 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

GŁÓWNA LOKALIZACJA REALIZACJI OPERACJI (NUTS3):

 • KOD: PL634 GDAŃSKI

Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów

Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych na skalę światową modeli wspomagania ochrony roślin, zwiększania zawartości związków bioaktywnych w owocach maliny oraz obniżenie kosztów produkcji poprzez zmiany technologiczne i optymalizację organizacji pracy przy zbiorze.  

Celami szczegółowymi są:

 • Określenie wpływ u odmiany, komponentów do podłoża oraz zastosowanych metod wspomagania produkcji na wielkość plonu  i jakość produktu finalnego.
 • Określenie wpływu innowacyjnych dodatków do podłoża w celu zwiększenia jego trwałości w produkcji  tunelowej roślin jagodowych.
 • Określenie wpływy zastosowania ozonowania jako metody wspomagania ochrony roślin przed patogenami grzybowymi.
 • Określenie wpływu ozonu, jako związku o charakterze elicytora na  zwiększenie zawartości związków bioaktywnych, głównie antyoksydantów w tym szczególnie witaminy C.
 • Przeprowadzenie analizy procesowej produkcji malin oraz cyklu życia produktu plug plant. 
 • Opracowanie modeli optymalizacji zbioru ręcznego owoców malin.

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata

Na potrzebę realizacji projektu wskazują wielowymiarowe korzyści płynące z uzyskanych efektów końcowych operacji. Duże zapotrzebowanie rynku na owoce malin  o wysokiej jakości konsumpcyjnej skutkuje intensyfikacją produkcji, która wiąże się z dużym zużyciem środków ochrony roślin w trakcie ich produkcji. Samo wytwarzanie środków ochrony roślin generuje problemy środowiskowe związane z powstającymi odpadami, znaczącym śladem węglowym i dużym żuciem wody, co w dobie zwiększających się jej niedoborów jest globalnym problemem. Stosowanie środków ochrony roślin wiąże się z nieuchronnym problemem pozostałości, których efekty odległego działania na konsumentów są trudne do oszacowania. W świetle powyższego uzasadnionym jest poszukiwanie alternatywnych metod do stosowanych w uprawie malin fungicydów, środków ograniczających rozwój patogenów grzybowych, do których zalicza się można ozon. W rezultacie owoce wyprodukowane na roślinach malin poddane innowacyjnej metodzie ochrony powinny być pozbawione patogenów grzybowych przez co wydłuży się ich trwałość w łańcuchu logistycznym. Dodatkowo traktowanie roślin malin ozonem skutkować  powinno zwiększeniem zawartości związków bioaktywnych w owocach malin. Zwiększona wartość handlowa wyprodukowanych owoców z zastosowaniem innowacyjnej technologii pozwoli na podwyższenie konkurencyjności produkcji w porównaniu do tradycyjnych, dotychczas stosowanych metod. Kolejnym aspektem wskazującym na potrzebę realizacji niniejszej operacji jest ograniczona trwałość podłoży kokosowych stosowanych w uprawie tunelowej owoców miękkich, w tym malin. Problem ten można rozwiązać poprzez znaczne udoskonalenie dotychczasowego podłoża poprzez zastosowanie impregnacji substancjami pochodzenia naturalnego, a  tym samym wydłużenie w znacznym stopniu jego trwałości i czasu eksploatacji. Kolejnym znacznie udoskonalonym produktem będzie podłoże wzmocnione poprzez zastosowanie biodegradowalnych elementów wzmacniających. Zastosowanie tych elementów nie tylko wpłynie na trwałość podłoża, ale również na zwiększenie jego właściwości retencyjnych, co jest niezwykle ważne w produkcji roślinnej opartej o fatygację. Ważnym z punktu widzenia ekonomicznego aspektem uzasadniającym potrzebę realizacji planowanej operacji jest brak możliwości mechanicznego zbioru, w konsekwencji czego koszty zbioru stanowią dominujący strumień kosztów w całkowitej kosztochłonności produkcji. Opracowane modele rozwiązań pozwolą ograniczyć nakłady robocizny, zmniejszyć kosztochłonność zbioru, a tym zwiększyć efektywność ekonomiczną produkcji owoców deserowych malin.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANEJ OPERACJI

Skala oddziaływania operacji może wychodzić poza podmiot wnioskujący, ponieważ proponowane innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne mogą zostać wykorzystane w uprawie pod osłonami innych gatunków owoców. Pomimo dużej, światowej produkcji owoców miękkich, w tym malin istnieje problem w utrzymaniem ich wysokiej jakości handlowej już od momentu zbioru. Wobec tego uzasadnionym jest poszukiwanie, innowacyjnych metod, zabiegów agrotechnicznych i organizacyjnych na etapie produkcji, zwiększających ich  jakość, a co za tym idzie trwałość w łańcuchu logistycznym. Rozwiązaniem takim, może być zastosowanie ozonu, jako silnego oksydanta, który wykazuje działanie ograniczające rozwój patogenów grzybowych i bakteryjnych, w związku z czym może zostać wykorzystany jako czynnik wspomagający ochronę innych roślin w uprawie tunelowej, a także zwiększający zawartość związków bioaktywnych w owocach. Opracowane, innowacyjne dodatki do podłoża, zwiększające jego trwałość oraz czas eksploatacji mogą zostać zastosowane do modyfikacji podłoży wykorzystywanych w innych uprawach pod osłonami. A opracowane modele optymalizacji zbioru owoców malin mogą posłużyć na innych plantacjach owoców i warzyw, w których wykorzystuje się ręczny zbiór. Ponadto lokalizacja doświadczenia (północna część województwa pomorskiego) charakteryzująca się częstym występowaniem wiatrów o dużej prędkości nie sprzyja produkcji malin o odpowiedniej jakości handlowej, konkurencyjnych do dostępnych na rynku. Wyniki z przeprowadzonych badań oraz proponowane innowacyjne rozwiązania umożliwią produkcje malin w dotychczas niekorzystnych warunkach środowiskowych, nie tylko w Polsce ale i na świecie.

Tytuł operacji

„Dostosowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii uzdatniania wody w zamkniętym systemie nawadniania wraz z wykorzystaniem biologicznych środków ochrony i biostymulatorów na przykładzie żurawiny wielkoowocowej”

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji

PRODUKCJA ROŚLINNA I OGRODNICTWO

Okres realizacji operacji

18.12.2019 - 30.04.2022

Źródła finansowania operacji

 • Ze środków finansowych własnych partnerów projektu.
 • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020/ Działanie 16 Współpraca

Koszt całkowity operacji – 8.664.763,03 zł (słownie złotych: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy, 03/100)
Koszty kwalifikacyjne operacji – 7.129.630,00 zł (słownie złotych: siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści, 50/100)

Przyznana pomoc na realizację operacji – 3.994.219,00 zł (słownie złotych: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery, 00/100) w tym:

Ze środków EFRROW w wysokości 2.541.521,54 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia jeden, 54/100)

Z krajowych środków publicznych, w wysokości 1.452.697,46 zł ( słownie złotych: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem, 46/100) co stanowi 36,37% przyznanej pomocy na realizację operacji.

Wskazanie obszaru na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji

 • KRAJ: POLSKA
 • PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: 2014PL06RDNP001 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

GŁÓWNA LOKALIZACJA REALIZACJI OPERACJI (NUTS3):

 • KOD: PL824 TARNOBRZESKI

Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów

Operacja ma na celu opracowanie i wdrożenie systemu oczyszczania wody w oparciu o innowacyjne technologie filtracji wody wraz z wprowadzeniem biologicznych stymulatorów i biologicznych środków ochrony roślin w obiegu zamkniętym na plantacji żurawiny z wykorzystaniem innowacyjnego systemu wspierania decyzji w uprawie żurawiny wielkoowocowej metodą „na mokro”.

Realizowana przez Beneficjenta operacja, prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla działania ”Współpraca” – „Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich”, „Wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników”, „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynku, a także zróżnicowania produkcji rolnej.”

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata

Analizy rynku wskazują że zmieniające się trendy żywieniowe wpływają na większy popyt na wysokiej jakości owoce ekologiczne o walorach prozdrowotnych, których proces produkcyjny nadal nie jest doprecyzowany i wymaga wielu lat badań. Jednym z takich owoców jest żurawina. Potrzeba realizacji niniejszej operacji wynika zarówno z zapotrzebowania rynku jak i z konieczności zapewnienia jej odpowiedniego nawodnienia na glebach lekkich, o małej potencjalnej produktywności rolniczej, przy wykorzystaniu zamkniętego systemu nawodnienia w połączeniu z systemami oczyszczania wód przy występujących ograniczonych zasobach wód. Równocześnie na tradycyjnych plantacjach obserwuje się potrzebę konieczności zwiększenia aktywności biologicznej podłoża wytworzonego z piasku, poprzez zastosowanie biologicznych preparatów przyśpieszających wzrost roślin jak i zwiększających jakość konsumpcyjną owoców oraz ograniczających zagrożenia uprawy przez fitopatogeniczne drobnoustroje porażające system korzeniowy jak i części nadziemne roślin oraz owoce w stosunku do których brak jest odpowiednich środków ochrony. Ponadto corocznie wydłużająca się wegetacja uniemożliwia prawidłowe wybarwianie się owoców. Poprawa równomierności i wybarwienia żurawiny, wywołana aplikacją biostymulatorów naturalnych jest korzystnym zjawiskiem nie tylko dlatego, że zwiększy się akceptacja owoców przez potencjalnych nabywców czy odporność roślin na czynniki stresu, ale również ma to niebagatelne znaczenie dla konsumentów. Takie produkty roślinne stanowią bowiem bogate źródło, cennych dla ludzkiego organizmu, związków przeciwutleniających, uznawanych za związki o działaniu przeciwnowotworowym czy przeciwdrobnoustrojowym.


Tytuł operacji



Zaimplementowanie i dostosowanie do warunków klimatyczno-glebowych Polski innowacyjnej technologii produkcji owoców z zamkniętym system nawadniania i biofortyfikacji jodem i selenem na przykładzie żurawiny.



Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji



PRODUKCJA ROŚLINNA I OGRODNICTWO



Okres realizacji operacji



13.06. 2018 rok data rozpoczęcia do 13.06. 2020 rok data zakończenia realizacji operacji.



Źródła finansowania operacji



 • Ze środków finansowych własnych partnerów projektu.
 • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020/ Działanie 16 Współpraca


Całkowity budżet operacji



Koszt całkowity
operacji – 8.026.565,62 zł (osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy pięćset
sześćdziesiąt pięć, 62/100)



Koszty kwalifikacyjne
operacji – 6.730.215,50 zł (sześć milionów siedemset trzydzieści tysięcy
dwieście piętnaście, 50/100)



Przyznana pomoc na
realizację operacji – 4.350.897 zł (słownie złotych: cztery miliony trzysta
pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem, 00/100) w tym:



Ze środków EFRROW w
wysokości 2.768.475,76 zł ( słownie złotych: dwa miliony siedemset
sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć, 76/100) co stanowi
63,63% przyznanej pomocy na realizację operacji.



Z krajowych środków publicznych, w wysokości 1.582.421,24 zł ( słownie złotych: jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden, 24/100) co stanowi 36,37% przyznanej pomocy na realizację operacji.



Wskazanie obszaru na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji



 • KRAJ: POLSKA
 • PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: 2014PL06RDNP001 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020


GŁÓWNA LOKALIZACJA REALIZACJI OPERACJI (NUTS3):



 • KOD: PL824 TARNOBRZESKI


Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów



Operacja ma na celu
opracowanie innowacyjnej technologii uprawy żurawiny wielkoowocowej na skalę
towarową przy wykorzystaniu gleb bardzo słabych, V i VI klasy. Połączenie
innowacyjnych rozwiązań budowlanych i agrotechnicznych pozwolą zoptymalizować
koszty i pozwolą wykorzystać bardzo słabe grunty. Plantacjach ma na celu
przystosowanie uprawy do polskich warunków, a przede wszystkim niedoborów wody
i dużych zmian poziomu wód gruntowych. W tym celu planowane jest wybudowanie
założenie doświadczenie w skali polowej 1:1 (16 kwater doświadczalnych), na
których zastosowany będzie szereg innowacyjnych dodatków poprawiających
retencję wodną w podłożu, w tym polimerów hydrofilowych (superabsorbentów, SAP)
aktywnych przy bardzo niskim pH oraz innowacyjnych polimerów dendrymerowych
które mają większą zdolność do zamykania w swojej strukturze dodatkowych
elementów poprawiających wzrost roślin: nawozów, regulatorów wzrostu, środków
ochrony roślin, a nawet pożytecznych mikroorganizmów.



Dodatkowo planowana
jest biofortyfikacja roślin selenem i jodem w celu zwiększenia zawartości tych
pierwiastków w owocach, co przyczyni się do powstania produktu o znacznie wyższych
walorach prozdrowotnych. Są to mikroelementy występujące naturalnie w owocach
żurawiny, ale zwiększenie ich koncentracji może sprzyjać lepszej
przyswajalności przez organizm człowieka. Owoce żurawiny wzbogacone w jod i
selen mogą stanowić alternatywę dla syntetycznych suplementów diety.



Kolejna innowacja
planowana jest w zakresie poprawy ukorzeniania i rozrastania się sadzonek. W
tym zakresie planuje się wykorzystanie hormonów hamujących ukorzenianie i
krzewienie sadzonek. Związki te nie są wykorzystywane w tym celu nawet w
badaniach – do tej pory istnieje jedna publikacja potwierdzająca możliwość ich
wykorzystania w celu stymulowania ukorzeniania sadzonek oraz badania wykonane
przez jednego z uczestników grantu. Ich planowana aplikacja również w połączeniu
z polimerami dendrymerowymi ma na celu poprawę ich wnikania do roślin i
dodatkowo podnosi innowacyjność projektu w tym zakresie.



Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata



Realizacja projektu pozwoli nie tylko na wykorzystanie terenów nieatrakcyjnych jeśli chodzi o tradycyjne uprawy rolnicze o słabych warunkach glebowych i wodnych ale także pozwoli pozyskiwać z nich owoce o bardzo dużej wartości prozdrowotnej. Dopracowanie wykorzystania superabsorbentów w uprawach polowych może mieć pozytywne oddziaływanie na zagospodarowanie gruntów o niekorzystnych warunkach glebowo-wodnych (gleb piaszczystych) pod inne uprawy przez plantatorów w Europie i na Świecie, którzy docelowo staną się odbiorcami opracowanej technologii.  Polska natomiast może mieć szansę zaistnienia na rynku Europejskim jako silny producent wielu gatunków i odmian niszowych.  Owoce o wysokich walorach prozdrowotnych trafia do konsumentów w całej Europie jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na tzw. Żywność funkcjonalna