image-2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

fieldstone-logo-transparent-small
PROW-2014-2020-logo-kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Uruchomienie handlu hurtowego roślin z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Uruchomienie nowej działalności polegającej na przygotowaniu do sprzedaży i konfekcjonowaniu owoców w nowo budowanym zakładzie wyposażonym w urządzenia przeciwdziałające zmianom klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Materiał opracowany przez Fieldstone Investments II Sp. z o.o.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

„PROW na lata 2014-2020-Działanie 16 Współpraca”

Tytuł operacji:

„Innowacyjna metoda poprawy stanu mikrobiologicznego i trwałości przechowalniczej owoców żurawiny wielkoowocowej”

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji

PRODUKCJA ROŚLINNA I OGRODNICTWO

Okres realizacji operacji

09.02.2021 – 28.02.2022

Źródła finansowania operacji

  • Ze środków finansowych własnych partnerów projektu.
  • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020/ Działanie 16 Współpraca

Przyznana pomoc na realizację operacji – 520 787 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem):

Ze środków EFRROW w wysokości 331 376,76 zł (słownie złotych:  trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć 76/100), co stanowi 63,63 % przyznanej pomocy na realizację operacji,

Z krajowych środków publicznych, w wysokości 189 410,24 zł ( słownie złotych: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziesięć 24/100)   co stanowi 36,37% przyznanej pomocy na realizację operacji.

Wskazanie obszaru na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji

  • KRAJ: POLSKA
  • PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: 2014PL06RDNP001 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

GŁÓWNA LOKALIZACJA REALIZACJI OPERACJI (NUTS3):

  • KOD: PL824 TARNOBRZESKI

Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów

Głównym nadrzędnym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej na skalę światową metody poprawy stanu mikrobiologicznego owoców żurawiny wielkoowocowej, a co za tym idzie trwałości przechowalniczej poprzez zastosowanie procesu ozonowania łączonego z irradiacją promieniowaniem UV.

Celami szczegółowymi są:

  • Określenie wpływu zastosowania procesu ozonowania podczas zbioru owoców żurawiny wielkoowocowej na jej stan mikrobiologiczny oraz trwałość przechowalniczą.
  • Dobór warunków procesu ozonowania, tj. czasu i stężenia ozonu do osiągniecia zakładanych efektów.
  • Określenie zastosowania irradiacji promieniowaniem UV podczas zbioru owoców żurawiny wielkoowocowej na jej stan mikrobiologiczny oraz trwałość przechowalniczą. Dobór warunków irradiacji promieniowaniem UV, tj. czasu oraz natężenia tego promieniowania do osiągniecia zakładanych efektów. Określenie zastosowania łączonej metody ozonowania oraz irradiacji promieniowaniem UV podczas zbioru owoców żurawiny wielkoowocowej na jej stan mikrobiologiczny oraz trwałość przechowalniczą.
  • Dobór warunków łączonej metody ozonowania oraz irradiacji promieniowaniem UV tj. czasu, stężenia ozonu oraz natężenia promieniowania UV do osiągniecia zakładanych efektów.

Modyfikacja linii do zbioru owoców żurawiny poprzez rozbudowę umożliwiającą wdrożenie opracowanej metody poprawy stanu mikrobiologicznego oraz trwałości przechowalniczej. Skala oddziaływania operacji może wychodzić poza podmiot wnioskujący, ponieważ proponowana metoda poprawy stanu mikrobiologicznego i trwałości przechowalniczej może być zastosowana z przypadku zbioru owoców podobną technologią. Przykładem może być zbiór owoców borówki amerykańskiej, która przed złożeniem do przechowalni jest poddawana procesowi schładzania w specjalnych rękawach, w których można również zastosować proponowane rozwiązania. Aplikacja proponowanych rozwiązań w produkcji innych owoców, przyczyni się wydłużenia ich dostępności na rynku

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej na skalę światową metody poprawy stanu mikrobiologicznego owoców żurawiny wielkoowocowej, a co za tym idzie trwałości przechowalniczej poprzez zastosowanie procesu ozonowania łączonego z irradiacją promieniowaniem UV. Na potrzebę realizacji projektu wskazują wielowymiarowe korzyści płynące z uzyskanych efektów końcowych operacji. Żurawina wielkoowocowa może być produkowana dwoma technologiami. Jedna z nich nazywana „na mokro” przewiduje zbiór owoców polegający na zalewaniu kwater wodą, a następnie proces mechanicznego otrząsania owoców. Owoce dzięki naturalnej wyporności wypływają na powierzchnie lustra wody, z którego pasami są ściągane do brzegów i za pomocą odpowiednich przenośników wydobywane. Woda jest medium, które sprzyja przenoszeniu wszelkiego rodzaju patogenów przechowalniczych. Stosowane metody podczas zbioru pozwalają usunąć nadmiar wody, jednak podsuszanie owoców powoduje przeprowadzenie mikroorganizmów patogennych w stan przetrwalnikowy, co znacznie utrudnia ich usunięcie. Owoce złożone w przechowalni po obniżeniu temperatury zazwyczaj zwiększają aktywność wodną, co sprzyja ich reaktywacji,  generując tym samym problemy przechowalnicze. Analiza wyniku przechowywania tak zebranych owoców, wskazuje na żywotną potrzebę zwiększenia trwałości owoców żurawiny, które ulegają procesom rozkładu i gnicia pod wpływem zakażeń patogenami grzybowymi i bakteryjnymi, które powstały na etapie zbioru. Owoce żurawiny wielkoowocowej poddane opracowanej innowacyjnej metodzie poprawy stanu mikrobiologicznego i trwałości przechowalniczej będą wykazywać zwiększoną wartość handlową w porównaniu z owocami tradycyjnie zbieranymi na mokro. Należy zaznaczyć, że zastosowanie proponowanej metody poprawy trwałości owoców żurawiny wielkoowocowej przyczyni się do wydłużenia okresu dostępności tych owoców na runku, które cena z czasem znacznie wzrasta.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANEJ OPERACJI

Wdrożenie zaproponowanych metod obniżania poprawy stanu mikrobiologicznego oraz trwałości przechowalniczej owoców żurawiny wielkoowocowej poprzez zastosowanie procesu ozonowania, irradiacji promieniowaniem UV oraz metody łączonej przyczyni się zminimalizowania strat powstałych na etapie  zbioru i przechowywania, co skutkować będzie  zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego odpadami. Dodatkowo mniejsza ilość odpadów powstałych podczas produkcji, zbioru i przechowania owoców żurawiany spowoduje że z danego areału, większa część uzyskanego plonu trafi na rynek, co w konsekwencji ograniczy konieczność zwiększania produkcji, a co za tym idzie ograniczy zużycia negatywnych dla środowiska środków produkcji i zmniejszy ślad węglowy produkowanych owoców. Proponowane innowacyjne metody w żaden sposób nie wypływają negatywnie na środowisko naturalne, ponieważ nie wprowadzają do niego substancji obcych przez co rezultaty  planowanej operacji przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ DOTYCZĄCEJ OPERACJI

www.originalfood.pl

Fieldstone Investments II Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 55A
PL 03-301 Warszawa

XIII Wydział Gospodarczy dla m. st. Warszawy
KRS 0000594521
NIP 527-26-95-763
REGON 146739901
BDO: 000141385

© Copyright 2020 | Polityka prywatności

footer fruits