image-2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

fieldstone-logo-transparent-small
PROW-2014-2020-logo-kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Uruchomienie handlu hurtowego roślin z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Uruchomienie nowej działalności polegającej na przygotowaniu do sprzedaży i konfekcjonowaniu owoców w nowo budowanym zakładzie wyposażonym w urządzenia przeciwdziałające zmianom klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Materiał opracowany przez Fieldstone Investments II Sp. z o.o.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

„PROW na lata 2014-2020-Działanie 16 Współpraca”

Tytuł operacji:

„Innowacyjna technologia produkcji sadzonek roślin jagodowych typu plug plant i long cane o wysokim współczynniku produktywności na przykładzie maliny i jeżyny bez kolcowej”

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji

PRODUKCJA ROŚLINNA I OGRODNICTWO

Okres realizacji operacji

04.03-2021 – 31.12.2022

Źródła finansowania operacji

  • Ze środków finansowych własnych partnerów projektu.
  • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020/ Działanie 16 Współpraca

Przyznana pomoc na realizację operacji – 3 332 014,00 zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące czternaście 00/100):

Ze środków EFRROW w wysokości 2 120 160,50 zł (słownie złotych:  dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt 50/100), co stanowi 63,63 % przyznanej pomocy na realizację operacji,

Z krajowych środków publicznych, w wysokości 1 211 835,50 zł ( słownie złotych: jeden milion dwieście jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy 50/100)   co stanowi 36,37% przyznanej pomocy na realizację operacji.

Wskazanie obszaru na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji

  • KRAJ: POLSKA
  • PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: 2014PL06RDNP001 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

GŁÓWNA LOKALIZACJA REALIZACJI OPERACJI (NUTS3):

  • KOD: PL712 ŁÓDZKI

Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów

Celem głównym operacji jest wdrożenie nowej technologii produkcji sadzonek maliny i jeżyny typu plug plant i long cane z wykorzystaniem podłoży ograniczających straty wody i dodatkami stymulującymi wzrost i ukorzenianie przy jednoczesnym zabezpieczeniu uprawy przed patogenami co wpływa na ograniczenie negatywnych skutków stresu oksydacyjnego. W wyniku wdrożenia nastąpią jakościowe i ilościowe zmiany w efekcie uzyskania większej ilości przyjęć sadzonek o lepszym wigorze i produktywności, zapewniającym przyśpieszenie i stabilność plonowania. Dodatkowo ograniczone zostanie zużycie wody oraz pestycydów. Cel główny operacji uzyskany zostanie w efekcie osiągnięcia następujących szczegółowych celów; A. Opracowanie i wdrożenie efektywnych technologii oszczędnego gospodarowania wodą poprzez zastosowanie biodegradowalnych pojemników z hydrożelem lub dendromerami w podłożu. B. Opracowanie i wdrożenie technologii przyśpieszającej ukorzenianie sadzonek i wytwarzania pąków poprzez zastosowanie optymalnego nawożenia mineralnego/organicznego. C. Opracowanie i wdrożenie technologii ochrony z wykorzystaniem biopreparatów ograniczających rozwój fitopatogenów w podłożu i na roślinach. D. Opracowanie innowacyjnego systemu mapowania pąków sadzonek na całej długości pędu, który pozwoli na określenie jakości kwiatów na bardzo wczesnym etapie produkcji co pozytywnie wpłynie na cały proces uprawy i pozwoli dobrać optymalne dawki nawożenia i wody dostosowane do potrzeb danych roślin oraz pozwoli precyzyjnie określić plonowanie. W punkcie tym wskazano rozwinięcie określenia celu głównego (nadrzędnego) poprzez wskazanie celów szczegółowych (bezpośrednich).                                                                                         The main goal of the operation is to implement a new technology for the production of raspberry and blackberry plug plant and long cane seedlings with the use of substrates limiting water loss and additives stimulating growth and rooting while protecting the crop against pathogens, which reduces the negative effects of oxidative stress. As a result of the implementation, qualitative and quantitative changes will occur as a result of obtaining a greater number of seedlings with better vigor and productivity, ensuring faster and stable yields. Additionally, the use of water and pesticides will be limited. The main objective of the operation will be achieved as a result of achieving the following specific objectives; A. Development and implementation of effective water saving technologies through the use of biodegradable containers with a hydrogel or dendrimers in the substrate. B. Development and implementation of technology accelerating the rooting of cuttings and the production of buds through the use of optimal mineral / organic fertilization. C. Development and implementation of protection technologies using biopreparations limiting the development of phytopathogens in the substrate and on plants. D. Development of an innovative system for mapping seedlings buds along the entire length of the shoot, which will allow to determine the quality of flowers at a very early stage of production, which will positively affect the entire cultivation process and will allow you to select optimal fertilization and water doses adjusted to the needs of the plants and allow you to precisely determine the yield. This point shows the development of the definition of the main (superior) goal by indicating specific (immediate) goals.

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata

Bardzo ważnym elementem w żywieniu człowieka są owoce dlatego wzrost ich produkcji będzie miał kluczowe znaczenie w programie zdrowego żywienia. Wśród gatunków roślin sadowniczych szczególne właściwości smakowe, odżywcze i prozdrowotne mają maliny i jeżyny. Ze względu na poziom opłacalności produkcji największe znaczenie dla gospodarki ma uprawa maliny deserowej. Rozwój tej produkcji uzależniony jest min. od dostępności dobrej jakości, zdrowego materiału nasadzeniowego. Dlatego podejmujemy tu działania nad doskonaleniem wszystkich etapów technologii produkcji sadzonek typu plug plant i długopędowych sadzonek maliny (long cane) które są przeznaczone do uprawy pod osłonami. Wszystkie rośliny są bardzo narażone na wystąpienie różnego rodzaju stresów a szczególnie wrażliwe są na etapie ukorzeniania np. brak lub mała liczba korzeni wpływa na zahamowanie transportu wody i składników pokarmowych. Jednym z efektów działania stresu oksydacyjnego u roślin są reaktywne formy tlenu. Często wystąpienie stresu warunkuje uruchomienie mechanizmów obronnych roślinny jak. np. zamykanie aparatów szparkowych ale w przypadku nadprodukcji reaktywnych form tlenu dochodzi do uszkodzeń elementów komórek i biomolekuł. Jeszcze poważniejsze problemy pojawiają się wtedy, kiedy reagują z kwasami nukleinowymi powodując uszkodzenia DNA i problemy z rozmnażaniem się roślin. Opracowanie innowacyjnej technologii ma za zadanie ograniczyć negatywne skutki stresu oksydacyjnego a jednocześnie zwiększyć procent przyjęć i jakość sadzonek maliny i jeżyny.                                    Fruit is a very important element in human nutrition, therefore the increase in their production will be of key importance in a healthy eating program. Among the species of fruit plants, raspberries and blackberries have special taste, nutritional and health-promoting properties. Due to the profitability of production, the cultivation of dessert raspberries is of greatest importance for the economy. The development of this production depends, among others, on on the availability of good-quality, healthy planting material. Therefore, we are taking steps to improve all stages of the production technology of plug plant seedlings and long cane seedlings, which are intended for cultivation under cover. All plants are very exposed to various types of stress and are particularly sensitive at the rooting stage, e.g. the lack or a small number of roots inhibits the transport of water and nutrients. One of the effects of oxidative stress in plants is reactive oxygen species. Often, the occurrence of stress determines the activation of plant-like defense mechanisms. for example, closing the stomata, but in the case of overproduction of reactive oxygen species, cell elements and biomolecules are damaged. Even more serious problems arise when they react with nucleic acids, causing DNA damage and problems with plant reproduction. The development of an innovative technology is to reduce the negative effects of oxidative stress and at the same time increase the percentage of admissions and the quality of raspberry and blackberry seedlings.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ DOTYCZĄCEJ OPERACJI

www.fieldstone.pl

Sprawozdanie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

14 grudnia 2022 roku Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bartoszewicach zorganizował konferencję podsumowującą operację „Innowacyjna technologia produkcji sadzonek roślin jagodowych typu plug plant i long cane o wysokim współczynniku produktywności na przykładzie maliny i jeżyny bezkolcowej”.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, była realizowana w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W konferencji wzięli udział partnerzy operacji, przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem a także doradcy oraz rolnicy zainteresowani tematyką innowacji w technologii produkcji sadzonek jagodowych.

Operacja zrealizowana została przez konsorcjum:

Miejsce realizacji operacji:
Województwo: łódzkie
Powiat: radomszczański
Gmina: Kamieńsk/Dobryszyce
Miejscowość: Koźniewice/Borowa

Główny cel:

Opracowano oraz wdrożono w działalności Grupy Operacyjnej innowacyjną technologie produkcji sadzonek typu plug plant i long cane. Przeprowadzone proce badawczo-wdrożeniowe dotyczyły  produkcji sadzonek odmian maliny i jeżyny bezkolcowej, które charakteryzują się wysokim współczynnikiem produktywności i zdrowotności. Zaproponowane rozwiązania technologiczne obejmowały system uprawy bezglebowej z użyciem podłoży ograniczających w znaczny sposób zapotrzebowanie na wodę poprzez ograniczenie jej strat. Opracowane rozwiązania są kompleksowe obejmujące również dodatki stymulującymi ukorzenianie roślin oraz stabilny, wyrównany wzrost sadzonek. Opracowana technologia zawiera rozwiązania zabezpieczające uprawy przed patogenami pochodzenia grzybowego oraz ograniczono negatywne skutków stresu oksydacyjnego. Ponadto opracowano innowacyjną metodę analizy wyników mapowania pąków kwiatowych na różnych etapach produkcji, przy wykorzystaniu techniki RTG co pozwala prognozować o przyszłej produktywności sadzonek. Przerodzone analizy pozwolił na szybką i dokładną klasyfikację jakości materiału szkółkarskiego.

Główne korzyści:

Udoskonalenie technologii produkcji materiału szkółkarskiego plug plant i long cane maliny i jeżyny w warunkach typowej zmienności pogodowej w Polsce, w systemie bezglebowym, w uprawie intensywnej i ekologicznej jest niezwykle ważnym osiągnieciem. Pozwala zmniejszyć konieczność importu materiału szkółkarskiego z zagranicy. Uzyskane wyniki wskazują jednak na konieczność kontynuowania prac badawczych w celu zoptymalizowania rozwiązań technologicznych. Dalsze prace nad optymalizacją technologii produkcji sadzonek umożliwi opracowana metoda analizy wyników mapowania pąków kwiatowych, co równocześnie pozwoli na wyceny materiału szkółkarskiego w oparciu o potencjalną produktywność sadzonek.  

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Fieldstone Investments II Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 55A
PL 03-301 Warszawa

XIII Wydział Gospodarczy dla m. st. Warszawy
KRS 0000594521
NIP 527-26-95-763
REGON 146739901
BDO: 000141385

© Copyright 2020 | Polityka prywatności

footer fruits