Zaimplementowanie i dostosowanie do warunków klimatyczno-glebowych Polski innowacyjnej technologii produkcji owoców z zamkniętym system nawadniania i biofortyfikacji jodem i selenem na przykładzie żurawiny

image-2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

fieldstone-logo-transparent-small
PROW-2014-2020-logo-kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Uruchomienie handlu hurtowego roślin z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Uruchomienie nowej działalności polegającej na przygotowaniu do sprzedaży i konfekcjonowaniu owoców w nowo budowanym zakładzie wyposażonym w urządzenia przeciwdziałające zmianom klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Materiał opracowany przez Fieldstone Investments II Sp. z o.o.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

„PROW na lata 2014-2020-Działanie 16 Współpraca”

Tytuł operacji

Zaimplementowanie i dostosowanie do warunków klimatyczno-glebowych Polski innowacyjnej technologii produkcji owoców z zamkniętym system nawadniania i biofortyfikacji jodem i selenem na przykładzie żurawiny.

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji

PRODUKCJA ROŚLINNA I OGRODNICTWO

Okres realizacji operacji

13.06. 2018 rok data rozpoczęcia do 13.06. 2020 rok data zakończenia realizacji operacji.

Źródła finansowania operacji

  • Ze środków finansowych własnych partnerów projektu.
  • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020/ Działanie 16 Współpraca

Całkowity budżet operacji

Koszt całkowity operacji – 8.026.565,62 zł (osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć, 62/100)

Koszty kwalifikacyjne operacji – 6.730.215,50 zł (sześć milionów siedemset trzydzieści tysięcy dwieście piętnaście, 50/100)

Przyznana pomoc na realizację operacji – 4.350.897 zł (słownie złotych: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem, 00/100) w tym:

Ze środków EFRROW w wysokości 2.768.475,76 zł ( słownie złotych: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć, 76/100) co stanowi 63,63% przyznanej pomocy na realizację operacji.

Z krajowych środków publicznych, w wysokości 1.582.421,24 zł ( słownie złotych: jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden, 24/100) co stanowi 36,37% przyznanej pomocy na realizację operacji.

Wskazanie obszaru na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji

  • KRAJ: POLSKA
  • PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: 2014PL06RDNP001 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

GŁÓWNA LOKALIZACJA REALIZACJI OPERACJI (NUTS3):

  • KOD: PL824 TARNOBRZESKI

Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów

Operacja ma na celu opracowanie innowacyjnej technologii uprawy żurawiny wielkoowocowej na skalę towarową przy wykorzystaniu gleb bardzo słabych, V i VI klasy. Połączenie innowacyjnych rozwiązań budowlanych i agrotechnicznych pozwolą zoptymalizować koszty i pozwolą wykorzystać bardzo słabe grunty. Plantacjach ma na celu przystosowanie uprawy do polskich warunków, a przede wszystkim niedoborów wody i dużych zmian poziomu wód gruntowych. W tym celu planowane jest wybudowanie założenie doświadczenie w skali polowej 1:1 (16 kwater doświadczalnych), na których zastosowany będzie szereg innowacyjnych dodatków poprawiających retencję wodną w podłożu, w tym polimerów hydrofilowych (superabsorbentów, SAP) aktywnych przy bardzo niskim pH oraz innowacyjnych polimerów dendrymerowych które mają większą zdolność do zamykania w swojej strukturze dodatkowych elementów poprawiających wzrost roślin: nawozów, regulatorów wzrostu, środków ochrony roślin, a nawet pożytecznych mikroorganizmów.

Dodatkowo planowana jest biofortyfikacja roślin selenem i jodem w celu zwiększenia zawartości tych pierwiastków w owocach, co przyczyni się do powstania produktu o znacznie wyższych walorach prozdrowotnych. Są to mikroelementy występujące naturalnie w owocach żurawiny, ale zwiększenie ich koncentracji może sprzyjać lepszej przyswajalności przez organizm człowieka. Owoce żurawiny wzbogacone w jod i selen mogą stanowić alternatywę dla syntetycznych suplementów diety.

Kolejna innowacja planowana jest w zakresie poprawy ukorzeniania i rozrastania się sadzonek. W tym zakresie planuje się wykorzystanie hormonów hamujących ukorzenianie i krzewienie sadzonek. Związki te nie są wykorzystywane w tym celu nawet w badaniach – do tej pory istnieje jedna publikacja potwierdzająca możliwość ich wykorzystania w celu stymulowania ukorzeniania sadzonek oraz badania wykonane przez jednego z uczestników grantu. Ich planowana aplikacja również w połączeniu z polimerami dendrymerowymi ma na celu poprawę ich wnikania do roślin i dodatkowo podnosi innowacyjność projektu w tym zakresie.

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata

Realizacja projektu pozwoli nie tylko na wykorzystanie terenów nieatrakcyjnych jeśli chodzi o tradycyjne uprawy rolnicze o słabych warunkach glebowych i wodnych ale także pozwoli pozyskiwać z nich owoce o bardzo dużej wartości prozdrowotnej. Dopracowanie wykorzystania superabsorbentów w uprawach polowych może mieć pozytywne oddziaływanie na zagospodarowanie gruntów o niekorzystnych warunkach glebowo-wodnych (gleb piaszczystych) pod inne uprawy przez plantatorów w Europie i na Świecie, którzy docelowo staną się odbiorcami opracowanej technologii.  Polska natomiast może mieć szansę zaistnienia na rynku Europejskim jako silny producent wielu gatunków i odmian niszowych.  Owoce o wysokich walorach prozdrowotnych trafia do konsumentów w całej Europie jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na tzw. Żywność funkcjonalna

Dostosowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii uzdatniania wody w zamkniętym systemie nawadniania wraz z wykorzystaniem biologicznych środków ochrony i biostymulatorów na przykładzie żurawiny wielkoowocowej

image-2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

fieldstone-logo-transparent-small
PROW-2014-2020-logo-kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Uruchomienie handlu hurtowego roślin z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Uruchomienie nowej działalności polegającej na przygotowaniu do sprzedaży i konfekcjonowaniu owoców w nowo budowanym zakładzie wyposażonym w urządzenia przeciwdziałające zmianom klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Materiał opracowany przez Fieldstone Investments II Sp. z o.o.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

„PROW na lata 2014-2020-Działanie 16 Współpraca”

Tytuł operacji

„Dostosowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii uzdatniania wody w zamkniętym systemie nawadniania wraz z wykorzystaniem biologicznych środków ochrony i biostymulatorów na przykładzie żurawiny wielkoowocowej”

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji

PRODUKCJA ROŚLINNA I OGRODNICTWO

Okres realizacji operacji

18.12.2019 - 30.04.2022

Źródła finansowania operacji

  • Ze środków finansowych własnych partnerów projektu.
  • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020/ Działanie 16 Współpraca

Koszt całkowity operacji – 8.664.763,03 zł (słownie złotych: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy, 03/100)
Koszty kwalifikacyjne operacji – 7.129.630,00 zł (słownie złotych: siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści, 50/100)

Przyznana pomoc na realizację operacji – 3.994.219,00 zł (słownie złotych: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery, 00/100) w tym:

Ze środków EFRROW w wysokości 2.541.521,54 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia jeden, 54/100)

Z krajowych środków publicznych, w wysokości 1.452.697,46 zł ( słownie złotych: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem, 46/100) co stanowi 36,37% przyznanej pomocy na realizację operacji.

Wskazanie obszaru na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji

  • KRAJ: POLSKA
  • PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: 2014PL06RDNP001 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

GŁÓWNA LOKALIZACJA REALIZACJI OPERACJI (NUTS3):

  • KOD: PL824 TARNOBRZESKI

Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów

Operacja ma na celu opracowanie i wdrożenie systemu oczyszczania wody w oparciu o innowacyjne technologie filtracji wody wraz z wprowadzeniem biologicznych stymulatorów i biologicznych środków ochrony roślin w obiegu zamkniętym na plantacji żurawiny z wykorzystaniem innowacyjnego systemu wspierania decyzji w uprawie żurawiny wielkoowocowej metodą „na mokro”.

Realizowana przez Beneficjenta operacja, prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla działania ”Współpraca” – „Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich”, „Wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników”, „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynku, a także zróżnicowania produkcji rolnej.”

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata

Analizy rynku wskazują że zmieniające się trendy żywieniowe wpływają na większy popyt na wysokiej jakości owoce ekologiczne o walorach prozdrowotnych, których proces produkcyjny nadal nie jest doprecyzowany i wymaga wielu lat badań. Jednym z takich owoców jest żurawina. Potrzeba realizacji niniejszej operacji wynika zarówno z zapotrzebowania rynku jak i z konieczności zapewnienia jej odpowiedniego nawodnienia na glebach lekkich, o małej potencjalnej produktywności rolniczej, przy wykorzystaniu zamkniętego systemu nawodnienia w połączeniu z systemami oczyszczania wód przy występujących ograniczonych zasobach wód. Równocześnie na tradycyjnych plantacjach obserwuje się potrzebę konieczności zwiększenia aktywności biologicznej podłoża wytworzonego z piasku, poprzez zastosowanie biologicznych preparatów przyśpieszających wzrost roślin jak i zwiększających jakość konsumpcyjną owoców oraz ograniczających zagrożenia uprawy przez fitopatogeniczne drobnoustroje porażające system korzeniowy jak i części nadziemne roślin oraz owoce w stosunku do których brak jest odpowiednich środków ochrony. Ponadto corocznie wydłużająca się wegetacja uniemożliwia prawidłowe wybarwianie się owoców. Poprawa równomierności i wybarwienia żurawiny, wywołana aplikacją biostymulatorów naturalnych jest korzystnym zjawiskiem nie tylko dlatego, że zwiększy się akceptacja owoców przez potencjalnych nabywców czy odporność roślin na czynniki stresu, ale również ma to niebagatelne znaczenie dla konsumentów. Takie produkty roślinne stanowią bowiem bogate źródło, cennych dla ludzkiego organizmu, związków przeciwutleniających, uznawanych za związki o działaniu przeciwnowotworowym czy przeciwdrobnoustrojowym.

Share your vegan experience with people like you.

Store

Healthy Food Ltd. 251 Stonewood St, Downey,
CA 90241

Opening Hours

Monday - Friday09am - 09pm