Innowacyjna metoda poprawy stanu mikrobiologicznego i trwałości przechowalniczej owoców żurawiny wielkoowocowej.

image-2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

fieldstone-logo-transparent-small
PROW-2014-2020-logo-kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Uruchomienie handlu hurtowego roślin z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Uruchomienie nowej działalności polegającej na przygotowaniu do sprzedaży i konfekcjonowaniu owoców w nowo budowanym zakładzie wyposażonym w urządzenia przeciwdziałające zmianom klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Materiał opracowany przez Fieldstone Investments II Sp. z o.o.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

„PROW na lata 2014-2020-Działanie 16 Współpraca”

Tytuł operacji:

„Innowacyjna metoda poprawy stanu mikrobiologicznego i trwałości przechowalniczej owoców żurawiny wielkoowocowej”

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji

PRODUKCJA ROŚLINNA I OGRODNICTWO

Okres realizacji operacji

09.02.2021 – 28.02.2022

Źródła finansowania operacji

 • Ze środków finansowych własnych partnerów projektu.
 • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020/ Działanie 16 Współpraca

Przyznana pomoc na realizację operacji – 520 787 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem):

Ze środków EFRROW w wysokości 331 376,76 zł (słownie złotych:  trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć 76/100), co stanowi 63,63 % przyznanej pomocy na realizację operacji,

Z krajowych środków publicznych, w wysokości 189 410,24 zł ( słownie złotych: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziesięć 24/100)   co stanowi 36,37% przyznanej pomocy na realizację operacji.

Wskazanie obszaru na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji

 • KRAJ: POLSKA
 • PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: 2014PL06RDNP001 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

GŁÓWNA LOKALIZACJA REALIZACJI OPERACJI (NUTS3):

 • KOD: PL824 TARNOBRZESKI

Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów

Głównym nadrzędnym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej na skalę światową metody poprawy stanu mikrobiologicznego owoców żurawiny wielkoowocowej, a co za tym idzie trwałości przechowalniczej poprzez zastosowanie procesu ozonowania łączonego z irradiacją promieniowaniem UV.

Celami szczegółowymi są:

 • Określenie wpływu zastosowania procesu ozonowania podczas zbioru owoców żurawiny wielkoowocowej na jej stan mikrobiologiczny oraz trwałość przechowalniczą.
 • Dobór warunków procesu ozonowania, tj. czasu i stężenia ozonu do osiągniecia zakładanych efektów.
 • Określenie zastosowania irradiacji promieniowaniem UV podczas zbioru owoców żurawiny wielkoowocowej na jej stan mikrobiologiczny oraz trwałość przechowalniczą. Dobór warunków irradiacji promieniowaniem UV, tj. czasu oraz natężenia tego promieniowania do osiągniecia zakładanych efektów. Określenie zastosowania łączonej metody ozonowania oraz irradiacji promieniowaniem UV podczas zbioru owoców żurawiny wielkoowocowej na jej stan mikrobiologiczny oraz trwałość przechowalniczą.
 • Dobór warunków łączonej metody ozonowania oraz irradiacji promieniowaniem UV tj. czasu, stężenia ozonu oraz natężenia promieniowania UV do osiągniecia zakładanych efektów.

Modyfikacja linii do zbioru owoców żurawiny poprzez rozbudowę umożliwiającą wdrożenie opracowanej metody poprawy stanu mikrobiologicznego oraz trwałości przechowalniczej. Skala oddziaływania operacji może wychodzić poza podmiot wnioskujący, ponieważ proponowana metoda poprawy stanu mikrobiologicznego i trwałości przechowalniczej może być zastosowana z przypadku zbioru owoców podobną technologią. Przykładem może być zbiór owoców borówki amerykańskiej, która przed złożeniem do przechowalni jest poddawana procesowi schładzania w specjalnych rękawach, w których można również zastosować proponowane rozwiązania. Aplikacja proponowanych rozwiązań w produkcji innych owoców, przyczyni się wydłużenia ich dostępności na rynku

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej na skalę światową metody poprawy stanu mikrobiologicznego owoców żurawiny wielkoowocowej, a co za tym idzie trwałości przechowalniczej poprzez zastosowanie procesu ozonowania łączonego z irradiacją promieniowaniem UV. Na potrzebę realizacji projektu wskazują wielowymiarowe korzyści płynące z uzyskanych efektów końcowych operacji. Żurawina wielkoowocowa może być produkowana dwoma technologiami. Jedna z nich nazywana „na mokro” przewiduje zbiór owoców polegający na zalewaniu kwater wodą, a następnie proces mechanicznego otrząsania owoców. Owoce dzięki naturalnej wyporności wypływają na powierzchnie lustra wody, z którego pasami są ściągane do brzegów i za pomocą odpowiednich przenośników wydobywane. Woda jest medium, które sprzyja przenoszeniu wszelkiego rodzaju patogenów przechowalniczych. Stosowane metody podczas zbioru pozwalają usunąć nadmiar wody, jednak podsuszanie owoców powoduje przeprowadzenie mikroorganizmów patogennych w stan przetrwalnikowy, co znacznie utrudnia ich usunięcie. Owoce złożone w przechowalni po obniżeniu temperatury zazwyczaj zwiększają aktywność wodną, co sprzyja ich reaktywacji,  generując tym samym problemy przechowalnicze. Analiza wyniku przechowywania tak zebranych owoców, wskazuje na żywotną potrzebę zwiększenia trwałości owoców żurawiny, które ulegają procesom rozkładu i gnicia pod wpływem zakażeń patogenami grzybowymi i bakteryjnymi, które powstały na etapie zbioru. Owoce żurawiny wielkoowocowej poddane opracowanej innowacyjnej metodzie poprawy stanu mikrobiologicznego i trwałości przechowalniczej będą wykazywać zwiększoną wartość handlową w porównaniu z owocami tradycyjnie zbieranymi na mokro. Należy zaznaczyć, że zastosowanie proponowanej metody poprawy trwałości owoców żurawiny wielkoowocowej przyczyni się do wydłużenia okresu dostępności tych owoców na runku, które cena z czasem znacznie wzrasta.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANEJ OPERACJI

Wdrożenie zaproponowanych metod obniżania poprawy stanu mikrobiologicznego oraz trwałości przechowalniczej owoców żurawiny wielkoowocowej poprzez zastosowanie procesu ozonowania, irradiacji promieniowaniem UV oraz metody łączonej przyczyni się zminimalizowania strat powstałych na etapie  zbioru i przechowywania, co skutkować będzie  zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego odpadami. Dodatkowo mniejsza ilość odpadów powstałych podczas produkcji, zbioru i przechowania owoców żurawiany spowoduje że z danego areału, większa część uzyskanego plonu trafi na rynek, co w konsekwencji ograniczy konieczność zwiększania produkcji, a co za tym idzie ograniczy zużycia negatywnych dla środowiska środków produkcji i zmniejszy ślad węglowy produkowanych owoców. Proponowane innowacyjne metody w żaden sposób nie wypływają negatywnie na środowisko naturalne, ponieważ nie wprowadzają do niego substancji obcych przez co rezultaty  planowanej operacji przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ DOTYCZĄCEJ OPERACJI

www.originalfood.pl

Innowacyjna technologia produkcji sadzonek roślin jagodowych typu plug plant i long cane o wysokim współczynniku produktywności na przykładzie maliny i jeżyny bez kolcowej

image-2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

fieldstone-logo-transparent-small
PROW-2014-2020-logo-kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Uruchomienie handlu hurtowego roślin z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Uruchomienie nowej działalności polegającej na przygotowaniu do sprzedaży i konfekcjonowaniu owoców w nowo budowanym zakładzie wyposażonym w urządzenia przeciwdziałające zmianom klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Materiał opracowany przez Fieldstone Investments II Sp. z o.o.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

„PROW na lata 2014-2020-Działanie 16 Współpraca”

Tytuł operacji:

„Innowacyjna technologia produkcji sadzonek roślin jagodowych typu plug plant i long cane o wysokim współczynniku produktywności na przykładzie maliny i jeżyny bez kolcowej”

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji

PRODUKCJA ROŚLINNA I OGRODNICTWO

Okres realizacji operacji

04.03-2021 – 31.12.2022

Źródła finansowania operacji

 • Ze środków finansowych własnych partnerów projektu.
 • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020/ Działanie 16 Współpraca

Przyznana pomoc na realizację operacji – 3 332 014,00 zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące czternaście 00/100):

Ze środków EFRROW w wysokości 2 120 160,50 zł (słownie złotych:  dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt 50/100), co stanowi 63,63 % przyznanej pomocy na realizację operacji,

Z krajowych środków publicznych, w wysokości 1 211 835,50 zł ( słownie złotych: jeden milion dwieście jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy 50/100)   co stanowi 36,37% przyznanej pomocy na realizację operacji.

Wskazanie obszaru na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji

 • KRAJ: POLSKA
 • PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: 2014PL06RDNP001 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

GŁÓWNA LOKALIZACJA REALIZACJI OPERACJI (NUTS3):

 • KOD: PL712 ŁÓDZKI

Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów

Celem głównym operacji jest wdrożenie nowej technologii produkcji sadzonek maliny i jeżyny typu plug plant i long cane z wykorzystaniem podłoży ograniczających straty wody i dodatkami stymulującymi wzrost i ukorzenianie przy jednoczesnym zabezpieczeniu uprawy przed patogenami co wpływa na ograniczenie negatywnych skutków stresu oksydacyjnego. W wyniku wdrożenia nastąpią jakościowe i ilościowe zmiany w efekcie uzyskania większej ilości przyjęć sadzonek o lepszym wigorze i produktywności, zapewniającym przyśpieszenie i stabilność plonowania. Dodatkowo ograniczone zostanie zużycie wody oraz pestycydów. Cel główny operacji uzyskany zostanie w efekcie osiągnięcia następujących szczegółowych celów; A. Opracowanie i wdrożenie efektywnych technologii oszczędnego gospodarowania wodą poprzez zastosowanie biodegradowalnych pojemników z hydrożelem lub dendromerami w podłożu. B. Opracowanie i wdrożenie technologii przyśpieszającej ukorzenianie sadzonek i wytwarzania pąków poprzez zastosowanie optymalnego nawożenia mineralnego/organicznego. C. Opracowanie i wdrożenie technologii ochrony z wykorzystaniem biopreparatów ograniczających rozwój fitopatogenów w podłożu i na roślinach. D. Opracowanie innowacyjnego systemu mapowania pąków sadzonek na całej długości pędu, który pozwoli na określenie jakości kwiatów na bardzo wczesnym etapie produkcji co pozytywnie wpłynie na cały proces uprawy i pozwoli dobrać optymalne dawki nawożenia i wody dostosowane do potrzeb danych roślin oraz pozwoli precyzyjnie określić plonowanie. W punkcie tym wskazano rozwinięcie określenia celu głównego (nadrzędnego) poprzez wskazanie celów szczegółowych (bezpośrednich).                                                                                         The main goal of the operation is to implement a new technology for the production of raspberry and blackberry plug plant and long cane seedlings with the use of substrates limiting water loss and additives stimulating growth and rooting while protecting the crop against pathogens, which reduces the negative effects of oxidative stress. As a result of the implementation, qualitative and quantitative changes will occur as a result of obtaining a greater number of seedlings with better vigor and productivity, ensuring faster and stable yields. Additionally, the use of water and pesticides will be limited. The main objective of the operation will be achieved as a result of achieving the following specific objectives; A. Development and implementation of effective water saving technologies through the use of biodegradable containers with a hydrogel or dendrimers in the substrate. B. Development and implementation of technology accelerating the rooting of cuttings and the production of buds through the use of optimal mineral / organic fertilization. C. Development and implementation of protection technologies using biopreparations limiting the development of phytopathogens in the substrate and on plants. D. Development of an innovative system for mapping seedlings buds along the entire length of the shoot, which will allow to determine the quality of flowers at a very early stage of production, which will positively affect the entire cultivation process and will allow you to select optimal fertilization and water doses adjusted to the needs of the plants and allow you to precisely determine the yield. This point shows the development of the definition of the main (superior) goal by indicating specific (immediate) goals.

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata

Bardzo ważnym elementem w żywieniu człowieka są owoce dlatego wzrost ich produkcji będzie miał kluczowe znaczenie w programie zdrowego żywienia. Wśród gatunków roślin sadowniczych szczególne właściwości smakowe, odżywcze i prozdrowotne mają maliny i jeżyny. Ze względu na poziom opłacalności produkcji największe znaczenie dla gospodarki ma uprawa maliny deserowej. Rozwój tej produkcji uzależniony jest min. od dostępności dobrej jakości, zdrowego materiału nasadzeniowego. Dlatego podejmujemy tu działania nad doskonaleniem wszystkich etapów technologii produkcji sadzonek typu plug plant i długopędowych sadzonek maliny (long cane) które są przeznaczone do uprawy pod osłonami. Wszystkie rośliny są bardzo narażone na wystąpienie różnego rodzaju stresów a szczególnie wrażliwe są na etapie ukorzeniania np. brak lub mała liczba korzeni wpływa na zahamowanie transportu wody i składników pokarmowych. Jednym z efektów działania stresu oksydacyjnego u roślin są reaktywne formy tlenu. Często wystąpienie stresu warunkuje uruchomienie mechanizmów obronnych roślinny jak. np. zamykanie aparatów szparkowych ale w przypadku nadprodukcji reaktywnych form tlenu dochodzi do uszkodzeń elementów komórek i biomolekuł. Jeszcze poważniejsze problemy pojawiają się wtedy, kiedy reagują z kwasami nukleinowymi powodując uszkodzenia DNA i problemy z rozmnażaniem się roślin. Opracowanie innowacyjnej technologii ma za zadanie ograniczyć negatywne skutki stresu oksydacyjnego a jednocześnie zwiększyć procent przyjęć i jakość sadzonek maliny i jeżyny.                                    Fruit is a very important element in human nutrition, therefore the increase in their production will be of key importance in a healthy eating program. Among the species of fruit plants, raspberries and blackberries have special taste, nutritional and health-promoting properties. Due to the profitability of production, the cultivation of dessert raspberries is of greatest importance for the economy. The development of this production depends, among others, on on the availability of good-quality, healthy planting material. Therefore, we are taking steps to improve all stages of the production technology of plug plant seedlings and long cane seedlings, which are intended for cultivation under cover. All plants are very exposed to various types of stress and are particularly sensitive at the rooting stage, e.g. the lack or a small number of roots inhibits the transport of water and nutrients. One of the effects of oxidative stress in plants is reactive oxygen species. Often, the occurrence of stress determines the activation of plant-like defense mechanisms. for example, closing the stomata, but in the case of overproduction of reactive oxygen species, cell elements and biomolecules are damaged. Even more serious problems arise when they react with nucleic acids, causing DNA damage and problems with plant reproduction. The development of an innovative technology is to reduce the negative effects of oxidative stress and at the same time increase the percentage of admissions and the quality of raspberry and blackberry seedlings.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ DOTYCZĄCEJ OPERACJI

www.fieldstone.pl

Sprawozdanie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

14 grudnia 2022 roku Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bartoszewicach zorganizował konferencję podsumowującą operację „Innowacyjna technologia produkcji sadzonek roślin jagodowych typu plug plant i long cane o wysokim współczynniku produktywności na przykładzie maliny i jeżyny bezkolcowej”.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, była realizowana w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W konferencji wzięli udział partnerzy operacji, przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem a także doradcy oraz rolnicy zainteresowani tematyką innowacji w technologii produkcji sadzonek jagodowych.

Operacja zrealizowana została przez konsorcjum:

Miejsce realizacji operacji:
Województwo: łódzkie
Powiat: radomszczański
Gmina: Kamieńsk/Dobryszyce
Miejscowość: Koźniewice/Borowa

Główny cel:

Opracowano oraz wdrożono w działalności Grupy Operacyjnej innowacyjną technologie produkcji sadzonek typu plug plant i long cane. Przeprowadzone proce badawczo-wdrożeniowe dotyczyły  produkcji sadzonek odmian maliny i jeżyny bezkolcowej, które charakteryzują się wysokim współczynnikiem produktywności i zdrowotności. Zaproponowane rozwiązania technologiczne obejmowały system uprawy bezglebowej z użyciem podłoży ograniczających w znaczny sposób zapotrzebowanie na wodę poprzez ograniczenie jej strat. Opracowane rozwiązania są kompleksowe obejmujące również dodatki stymulującymi ukorzenianie roślin oraz stabilny, wyrównany wzrost sadzonek. Opracowana technologia zawiera rozwiązania zabezpieczające uprawy przed patogenami pochodzenia grzybowego oraz ograniczono negatywne skutków stresu oksydacyjnego. Ponadto opracowano innowacyjną metodę analizy wyników mapowania pąków kwiatowych na różnych etapach produkcji, przy wykorzystaniu techniki RTG co pozwala prognozować o przyszłej produktywności sadzonek. Przerodzone analizy pozwolił na szybką i dokładną klasyfikację jakości materiału szkółkarskiego.

Główne korzyści:

Udoskonalenie technologii produkcji materiału szkółkarskiego plug plant i long cane maliny i jeżyny w warunkach typowej zmienności pogodowej w Polsce, w systemie bezglebowym, w uprawie intensywnej i ekologicznej jest niezwykle ważnym osiągnieciem. Pozwala zmniejszyć konieczność importu materiału szkółkarskiego z zagranicy. Uzyskane wyniki wskazują jednak na konieczność kontynuowania prac badawczych w celu zoptymalizowania rozwiązań technologicznych. Dalsze prace nad optymalizacją technologii produkcji sadzonek umożliwi opracowana metoda analizy wyników mapowania pąków kwiatowych, co równocześnie pozwoli na wyceny materiału szkółkarskiego w oparciu o potencjalną produktywność sadzonek.  

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Innowacyjna technologia produkcji owoców jagodowych na przykładzie maliny o podwyższonej zawartości związków bioaktywnych oraz zwiększonej wartości handlowej.

image-2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

fieldstone-logo-transparent-small
PROW-2014-2020-logo-kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Uruchomienie handlu hurtowego roślin z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Uruchomienie nowej działalności polegającej na przygotowaniu do sprzedaży i konfekcjonowaniu owoców w nowo budowanym zakładzie wyposażonym w urządzenia przeciwdziałające zmianom klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Materiał opracowany przez Fieldstone Investments II Sp. z o.o.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

„PROW na lata 2014-2020-Działanie 16 Współpraca”

Tytuł operacji:

„Innowacyjna technologia produkcji owoców jagodowych na przykładzie maliny o podwyższonej zawartości związków bioaktywnych  oraz zwiększonej wartości handlowej.”

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji

PRODUKCJA ROŚLINNA I OGRODNICTWO

Okres realizacji operacji

18.02.2021 – 31.12.2022

Źródła finansowania operacji

 • Ze środków finansowych własnych partnerów projektu.
 • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020/ Działanie 16 Współpraca

Przyznana pomoc na realizację operacji – 3 039 102,00 zł (słownie złotych: trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwa):

Ze środków EFRROW w wysokości 1 933 780,60 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 60/100), co stanowi 63,63 % przyznanej pomocy na realizację operacji,

Z krajowych środków publicznych, w wysokości 1 105 321,40 zł ( słownie złotych: jeden milion sto pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 40/100)   co stanowi 36,37% przyznanej pomocy na realizację operacji.

Wskazanie obszaru na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji

 • KRAJ: POLSKA
 • PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: 2014PL06RDNP001 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

GŁÓWNA LOKALIZACJA REALIZACJI OPERACJI (NUTS3):

 • KOD: PL634 GDAŃSKI

Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów

Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych na skalę światową modeli wspomagania ochrony roślin, zwiększania zawartości związków bioaktywnych w owocach maliny oraz obniżenie kosztów produkcji poprzez zmiany technologiczne i optymalizację organizacji pracy przy zbiorze.  

Celami szczegółowymi są:

 • Określenie wpływ u odmiany, komponentów do podłoża oraz zastosowanych metod wspomagania produkcji na wielkość plonu  i jakość produktu finalnego.
 • Określenie wpływu innowacyjnych dodatków do podłoża w celu zwiększenia jego trwałości w produkcji  tunelowej roślin jagodowych.
 • Określenie wpływy zastosowania ozonowania jako metody wspomagania ochrony roślin przed patogenami grzybowymi.
 • Określenie wpływu ozonu, jako związku o charakterze elicytora na  zwiększenie zawartości związków bioaktywnych, głównie antyoksydantów w tym szczególnie witaminy C.
 • Przeprowadzenie analizy procesowej produkcji malin oraz cyklu życia produktu plug plant. 
 • Opracowanie modeli optymalizacji zbioru ręcznego owoców malin.

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata

Na potrzebę realizacji projektu wskazują wielowymiarowe korzyści płynące z uzyskanych efektów końcowych operacji. Duże zapotrzebowanie rynku na owoce malin  o wysokiej jakości konsumpcyjnej skutkuje intensyfikacją produkcji, która wiąże się z dużym zużyciem środków ochrony roślin w trakcie ich produkcji. Samo wytwarzanie środków ochrony roślin generuje problemy środowiskowe związane z powstającymi odpadami, znaczącym śladem węglowym i dużym żuciem wody, co w dobie zwiększających się jej niedoborów jest globalnym problemem. Stosowanie środków ochrony roślin wiąże się z nieuchronnym problemem pozostałości, których efekty odległego działania na konsumentów są trudne do oszacowania. W świetle powyższego uzasadnionym jest poszukiwanie alternatywnych metod do stosowanych w uprawie malin fungicydów, środków ograniczających rozwój patogenów grzybowych, do których zalicza się można ozon. W rezultacie owoce wyprodukowane na roślinach malin poddane innowacyjnej metodzie ochrony powinny być pozbawione patogenów grzybowych przez co wydłuży się ich trwałość w łańcuchu logistycznym. Dodatkowo traktowanie roślin malin ozonem skutkować  powinno zwiększeniem zawartości związków bioaktywnych w owocach malin. Zwiększona wartość handlowa wyprodukowanych owoców z zastosowaniem innowacyjnej technologii pozwoli na podwyższenie konkurencyjności produkcji w porównaniu do tradycyjnych, dotychczas stosowanych metod. Kolejnym aspektem wskazującym na potrzebę realizacji niniejszej operacji jest ograniczona trwałość podłoży kokosowych stosowanych w uprawie tunelowej owoców miękkich, w tym malin. Problem ten można rozwiązać poprzez znaczne udoskonalenie dotychczasowego podłoża poprzez zastosowanie impregnacji substancjami pochodzenia naturalnego, a  tym samym wydłużenie w znacznym stopniu jego trwałości i czasu eksploatacji. Kolejnym znacznie udoskonalonym produktem będzie podłoże wzmocnione poprzez zastosowanie biodegradowalnych elementów wzmacniających. Zastosowanie tych elementów nie tylko wpłynie na trwałość podłoża, ale również na zwiększenie jego właściwości retencyjnych, co jest niezwykle ważne w produkcji roślinnej opartej o fatygację. Ważnym z punktu widzenia ekonomicznego aspektem uzasadniającym potrzebę realizacji planowanej operacji jest brak możliwości mechanicznego zbioru, w konsekwencji czego koszty zbioru stanowią dominujący strumień kosztów w całkowitej kosztochłonności produkcji. Opracowane modele rozwiązań pozwolą ograniczyć nakłady robocizny, zmniejszyć kosztochłonność zbioru, a tym zwiększyć efektywność ekonomiczną produkcji owoców deserowych malin.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANEJ OPERACJI

Skala oddziaływania operacji może wychodzić poza podmiot wnioskujący, ponieważ proponowane innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne mogą zostać wykorzystane w uprawie pod osłonami innych gatunków owoców. Pomimo dużej, światowej produkcji owoców miękkich, w tym malin istnieje problem w utrzymaniem ich wysokiej jakości handlowej już od momentu zbioru. Wobec tego uzasadnionym jest poszukiwanie, innowacyjnych metod, zabiegów agrotechnicznych i organizacyjnych na etapie produkcji, zwiększających ich  jakość, a co za tym idzie trwałość w łańcuchu logistycznym. Rozwiązaniem takim, może być zastosowanie ozonu, jako silnego oksydanta, który wykazuje działanie ograniczające rozwój patogenów grzybowych i bakteryjnych, w związku z czym może zostać wykorzystany jako czynnik wspomagający ochronę innych roślin w uprawie tunelowej, a także zwiększający zawartość związków bioaktywnych w owocach. Opracowane, innowacyjne dodatki do podłoża, zwiększające jego trwałość oraz czas eksploatacji mogą zostać zastosowane do modyfikacji podłoży wykorzystywanych w innych uprawach pod osłonami. A opracowane modele optymalizacji zbioru owoców malin mogą posłużyć na innych plantacjach owoców i warzyw, w których wykorzystuje się ręczny zbiór. Ponadto lokalizacja doświadczenia (północna część województwa pomorskiego) charakteryzująca się częstym występowaniem wiatrów o dużej prędkości nie sprzyja produkcji malin o odpowiedniej jakości handlowej, konkurencyjnych do dostępnych na rynku. Wyniki z przeprowadzonych badań oraz proponowane innowacyjne rozwiązania umożliwią produkcje malin w dotychczas niekorzystnych warunkach środowiskowych, nie tylko w Polsce ale i na świecie.

Share your vegan experience with people like you.

Store

Healthy Food Ltd. 251 Stonewood St, Downey,
CA 90241

Opening Hours

Monday - Friday09am - 09pm